Image by Roman Kraft

ตรวจสอบร่างกาย สู้โรคร้ายด้วยตัวเอง

ดูแลตัวเองและตรวจสอบร่างการ เพื่อหาอาการผิดปกติในระยะต้น

เพิ่มโอกาศสำเร็จในการรักษาที่มากขึ้น

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยตัวเอง

สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผยว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยวันละ 221 ราย หรือคิดเป็น 80,665 รายต่อปี และพบว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่จากมะเร็งเฉลี่ยวันละ 336 ราย หรือคิดเป็น 122,757 รายต่อปี

มะเร็งบางประเภทเช่น มะเร็งเต้านมซึ่งพบผู้ป่วยมากเป็นอันดับสองในเพศหญิง หรือมะเร็งอัณฑะในเพศชาย สามารถทำการตรวจด้วยตนเองได้

Image by Jan Kopřiva
Business Owner
 
Online Shopping

เริ่มรู้จักมะเร็ง

Frequently utilized by most of our customers, this service has been essential to success on many occasions. When it comes to all of our services, you can count on us to take care of your every need. We pride ourselves on our exceptional customer service, and guarantee you’ll love working with our team. Let us know how we can assist you today.

ติดต่อเรา

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

053 287 188